Rebolusyonaryong gobyerno, pantapat sa batas militar

August 6, 2017

Umuusbong ang demokratikong gobyernong bayan sa kabila ng lahatang-panig na atake kontra rito ng militar ni Duterte.

“Sa Pilipinas, may dalawang gobyernong umiiral, tanggapin man ito o hindi ni (Pangulong) Duterte.”

Ito ang sabi ni Ka Diego Padilla, tagapagsalita ng Melito Glor Command ng New People’s Army (NPA) sa Southern Tagalog. Umabot na sa 70-anyos si Ka Diego, lider-gerilyang masayahin at palabirong matanda at malayo sa bandidong imaheng ipinipinta ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga rebolusyonaryo. Ang tinutukoy niyang dalawang gobyerno: ang  nagtutunggaliang Gobyerno ng Pilipinas  at ang tinaguriang Demokratikong Gobyernong Bayan ng Communist Party of the Philippines (CPP).

Sa panayam ng Pinoy Weekly sa NPA-MGC, sinabi ni Ka Diego na paulit-ulit na nilang nililinaw sa madla na makatwiran ang ikalawang gobyernong ito. Sa kabilang banda, aniya, ang namamayaning gobyerno (pinamumunuan ni Duterte) ang gumagawa ng sarili nitong mga kaaway.

Ang kalakhan ng NPA ay nagmula sa mga magsasaka at mahihirap na mga mamamayan sa kanayunan. At sa lugar na ito—sa Sierra Madre na katulad ng iba pang lugar sa Pilipinas, minabuti ng mga rebolusyonaryong NPA at CPP na magtayo ng isang rebolusyonaryong pamahalaan na may sariling sistema at batas na mapapangalagaan ang karapatan at pangangailangan ng mga aping mayorya, lalo na sa kanayunan.

Jaime "Ka Diego" Padilla, tagapagsalita ng NPA-MGC. <b>Sid Natividad</b>

Jaime “Ka Diego” Padilla, tagapagsalita ng NPA-MGC. Sid Natividad

Rebolusyonaryong pagbubuwis

Isa sa mga batas na ito ang rebolusyonaryong pagpapataw ng buwis o “revolutionary tax.”

Ayon kay Ka Diego, nagkaroon ito ng negatibong konotasyon dahil sa maling interpretasyon ng dominanteng midya at mismong paninira ng kaaway nitong AFP. Pero paglilinaw niya, tanging mga “kaaway sa uri” lang ang saklaw ng patakarang ito, kabilang na ang malalaking negosyong mapanira sa kalikasan tulad ng mga minahan.

“Ang kaaway sa uri’y malalaking burgesya komprador, mga oligarkiya, ang mga nagmamay-ari ng malalaking asyenda, mga negosyo, at ‘yung kasabwat ng dayuhang mga negosyante sa Pilipinas,” ani Ka Diego. Taliwas din umano sa kumakalat na propaganda laban sa kanila, hindi nila pinapatawan ng buwis ang karaniwang mga mamamayan na nasa loob ng kanilang sonang gerilya.

Minsan nang kinilala ni Rodrigo Duterte ang kapangyarihang pampulitika ng rebolusyonaryong kilusan. Pero bilang pangulo, tila biglang-liko na siya ngayon, nang tawagin niyang “extortion” ang revolutionary tax. Sa isang pahayag noong 2013, sinabi ni Duterte na ang revolutionary tax ay isang “katotohanan na dapat bukas na pinag-uusapan sa halip na iwasan lalo pa’t napakaaktibo ng NPA sa rehiyon ng Davao.”

Inalam ng Pinoy Weekly kung ano ang pinaggugugulan ng revolutionary tax: edukasyon, serbisyong pangkalusugan, suporta sa pangangailangang pang-agrikultura ng mga magsasaka sa kanayunan. Nagtatayo sila ng alternatibong mga paaralan kung saan sila nagtuturo ng pagbabasa at pagbibilang ang mga nangangailangan. Ayon kay Cleo del Mundo, isa sa mga tagapagsalita ng NPA-MGC, mayroon silang mga programa para sa mga mamamayan na hindi naaabot ng mga serbisyong sosyal ng gobyerno ng Pilipinas.

“Mayroon kaming mga kasama na di talaga nakatungtong sa elementarya dahil sa kahirapan kaya mayroon kaming programa na tinatawag na LitNum o literasi at numerasi. Tinuturuan namin silang magbasa ng mga letra hanggang matuto na silang magbasa ng mga salita, hanggang mga pangungusap. Ganoon din sa Numerasiya,” ani del Mundo.

Nagsasagawa rin sila ng mga misyong medikal sa mga lugar na di-naaabot ng serbisyong pangkalusugan. Binibigyan nila ng libreng check-up ang mga mamamayang nangangailangan na nasa loob ng kanilang mga teritoryo, pati na rin dental mission tulad ng libreng palinis at bunot ng ngipin.

Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit sa kabila ng mga negatibong kaisipan na pinapakalat tungkol sa NPA ay nananatili ang mga tagasuporta ng grupo sa kanilang mga teritoryo.

Tugon sa batas militar

Mahigit dalawang buwan na ang nakalipas matapos sumailalim sa batas militar sa Mindanao.

Sa pag-iral at pagpapalawak nito hanggang sa katapusan ng taon, lumalawak din ang saklaw ng karahasang militar sa Mindano partikular sa mga probinsiya ng South Cotabato, Compostela Valley, Bukidnon, Surigao at Davao.

Para kay Ka Diego, lumalabas na isang isang eksperimento at pagkokondisyon ito sa pag-iisip ng mga mamamayan sa pagpapalawak ng batas militar sa buong bansa.

“Ikinokondisyon ang pag-iisip ng ating mga mamamayan sa pagkakaroon ng batas militar na kinatigan ng korte suprema, senado, at kongreso na palawigin pa kahit na ito ay labag sa nilalaman ng saligang batas,” ani Ka Diego.

Dahil sa deklarasyon ng rehimeng Duterte na tatargetin talaga nito ang NPA sa buong bansa matapos masugpo ang terorismo sa Mindanao, lumilinaw lalo ang plano ng AFP na paigtingin ang mga atake sa rebolusyonaryong kilusan at gobyerno nito sa susunod na mga buwan.

Pero sa kabila nito, tila’y mas lumaki at lumakas pa ang naging puwersa ng kilusan sa kanayunan sa Luzon, Visayas at maging sa Mindanao.

Sinabi ng NPA-MGC na sinasalubong nito ang mga opensiba ng militar ng matutunog na paglaban at paglunsad ng mga opensiba nito bilang pangontra sa lagim ng batas militar at all-out war ng rehimeng Duterte.

“Laging handa ang NPA sa anumang pasistang atake ng reaksiyonaryong gobyerno laban sa mga mamamayan. Hindi papayagan [namin] na makapangibabaw ang batas militar sa iba’t ibang bahagi ng bansa na walang kaukulang paglaban mula sa mga mamamayan at sa rebolusyonaryong kilusan,” pagtatapos ni Ka Diego.

NPA: Katuwang sa pagtatatag ng 'alternatibong pamahalaan' sa kanayunan ng Pilipinas. <b>Abie Alino</b>

NPA: Katuwang sa pagtatatag ng ‘alternatibong pamahalaan’ sa kanayunan ng Pilipinas. Abie Alino

Alternatibong pamahalaan

Hindi malayong lamunin ng batas militar ang kabuuan ng Pilipinas. Pinaghahandaan ng Melito Glor Command ang posibilidad na ito. Ganoon din, marahil sa mga sangay ng NPA sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Sa senaryong ito, ayon kay Ka Diego, malamang na mauulit lang ang nangyari noong matapos magdeklara ng batas militar si Ferdinand Marcos: lalong lumakas ang NPA.

Malaki ang kumpiyansa ni Ka Diego na hindi magagapi ang limang dekadang rebolusyon hangga’t hindi nito nakakamit ang tunay na kapayapaan para sa bayan. Ito, ayon sa kaya, ay hindi kapayapaang katulad ng sa sementeryo, kundi kapayapaang nakaugat sa hustisyang panlipunan at pagtugon sa matagal nang ipinaglalabang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon na magdadala ng kaunlaran para sa nakararami.

“Napakaimposibleng talunin ang isang hukbong mahal ng mga mamamayan. Kasi sa totoo lang, sila na mismo ang nagpapahayag ng pagsama sa amin dahil sa ang nagtutulak sa kanila’y ’yung kaapihan na inaabot nila sa sistemang umiiral,” ani Ka Diego. Bagamat tinutugis ang mga rebolusyonaryong tulad niya, mistulang hindi natitinag si Ka Diego. Tila kasing tikas pa rin niya ang mga nakababatang mandirigma ng MGC.

“Kaya ang (nagrerekluta) mismo (sa masa) ay ’yung sistemang umiiral sa lipunan natin, na tinutulak yung mga mamamayan na humawak ng baril para makamit ang katarungan,” aniya.

Para sa mga aping magsasakang naaabot ng Demokratikong Gobyernong Bayan ng Partido Komunista, ang gobyernong kinakatawan nina Ka Diego ang mas katanggap-tanggap na pamalit sa gobyernong pinabayaan sila.