Pinoy Weekly

About us

Ang Pinoy Weekly ay pahayagang online na naglalathala ng mga istorya, imahe at opinyon ng mardyinalisadong mga sektor ng lipunan, kabilang ang mga manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, migrante at iba pa. Isa itong progresibong pahayagang lumalabas sa Internet, gayundi’y naglalathala ng tabloid-magasin, kabilang ang Pinoy Weekly Special Issues, Pinoy Weekly Japan Edition at Pinoy Weekly Mindanao.

Ang tanggapang editoryal nito ay matatagpuan sa 3rd Floor, Jovenes Building, 57 P. Burgos Street, Project 4, Quezon City, Philippines.

Ang Pinoy Weekly ay inilalathala ng PinoyMedia Center, Inc., isang organisasyong nonprofit na naglalayong idemokratisa ang praktika ng pamamahayag sa bansa.

Multimedia

Eskinita: Ang Alternatibong Ruta

Loading Twine Social
Log in | Designed by Gabfire themes