Silang walang tahanan

November 25, 2017

Binigyang pansin ng #OccupyPabahay ng Kadamay noong Marso ang malawakang kawalanng- tahanan ng milyun-milyong maralita. Ngayon, tila di maiiwasan ang pagpapatuloy ng mga okupasyon.

Bisita ng siga

November 19, 2017

Gagamitin ng sigang maton na US, sa katauhan ni Donald Trump, ang tuta nitong si Rodrigo Duterte para panatilihin ang dominasyon sa Asya-Pasipiko. Kailangang kumprontahin ng mga mamamayan ang sigang ito.

Ayudang may pisi

May 31, 2017

Ginagamit ng gobyernong US ang mga ‘ayuda’ nito sa Pilipinas para impluwensiyahan ang mga polisiya ng bansa para pumabor sa mga negosyong Amerikano.