Silang nabuwal sa baryo

April 24, 2017

Dumarami na ang napapaslang na mga magsasaka na lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa. Panahon na para ipagpanagot dito ang militar.

Obrero sa impiyerno

April 5, 2017

Isang manggagawa ng HTI ang nagsasalita ngayon at nagkukumpirma sa dalawang buwan na nating suspetsa: mahigit isanlibong manggagawa ang napahamak sa sunog at itinago ito ng manedsment at gobyerno.