Bayan ng Baylosis

February 22, 2018

Mabuting Pilipino at ulirang makabayan si Baylosis. Sa edad na 69, sa kabila ng sakit sa puso, nagpapatuloy siya sa pagsusulong ng tunay na pagbabago.

Leloy McCarthy

December 14, 2017

Instead of fighting to change the exploitative ruling system, anti-Communists like Claudio fight those risking life and limb for such change – using Communism’s ‘bloody history’ as bogeyman.

Kay Guiller

October 13, 2017

Ilang pakikipagtagpo ng manunulat kay Guiller Cadano, martir ng pakikibakang Pilipino.

Ideya ni Intengan

October 12, 2017

Isa ang Heswitang ito sa mga nagpunla ng kultura ng marahas na antikomunismo sa bansa na dumulo, halimbawa, sa pagtarget sa mga tulad kay Jonas Burgos.

DictaLicense

September 21, 2017

Lalong dumarami ang panitikan ng protesta sa panahon ng paglala ng pampolitikang krisis sa kasaysayan ng bansa.