State of the Union Address ni Obama: Bumabagsak na Amerika

February 17, 2012

Bagaman basura lamang ang tingin sa kanyang State of the Union address nitong Enero 24, 2012 ng kanyang mga karibal sa pulitika at tinatawag iyong State of Re-election Address, nagsasaad ito ng panawagan ni Obama ng patas na patakarang pang-ekonomya kung saan, aniya, “makukuha ng lahat kung ano ang dapat sumakanya” sa pamamagitan ng paggamit sa kapangyarihang estado para maitayo ang isang “ekonomyang magtatagal.”