Avatar

Silay Lumbera

Si Silay ang kasalukuyang executive director ng PinoyMedia Center. Isa rin siya sa mga patnugot ng Pinoy Weekly, at host ng Eskinita, web series ng Film Weekly.

Araw ng kababaihan, ginunita

Ginunita ng higit 25,000 kababaihang Pilipino sa pangunguna ng Gabriela at iba pang progresibong grupong masa sa loob at labas ng bansa ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan para iprotesta ang tumitinding atake ng rehimeng Duterte sa kababaihan.

Daluyong sa Latin Amerika

Mula Chile, Argentina, Ecuador at Haiti, daanlibong mamamayan ang nasa lansangan laban sa mga patakarang neoliberal na gumugupo sa kanilang ekonomiya’t kabuhayan.

Wikang Pambansa vs kolonyal na edukasyon

Tugon ito ng gobyerno sa pangangailangan ng mayayamang bansa at maging sa dikta na rin ng global na merkado para sa mga manggagawang nakakaunawa’t nakakapagsulat ng kahit papaano’y sapat na Ingles.