Pluma at Papel

Dalawang Tula Sa Semana Santa


1. Di Na Kami Mananalangin Sa Gethsemane di na kami lalakad nang paluhod sa paanan ng bundok ng mga olibo di na kami mananalangin sa hardin ng gethsemane sa silangang jerusalem sa may sapa ng kedron pauit-ulit na kaming nilatigo ng mga senturyon ng estado nakatihayang dinuran-tinadyakan pinalunok ng ostiya sa maruming inodoro pinalagok ng […]

1. Di Na Kami Mananalangin Sa Gethsemane

di na kami lalakad nang paluhod
sa paanan ng bundok ng mga olibo
di na kami mananalangin
sa hardin ng gethsemane
sa silangang jerusalem
sa may sapa ng kedron
pauit-ulit na kaming nilatigo
ng mga senturyon ng estado
nakatihayang dinuran-tinadyakan
pinalunok ng ostiya sa maruming inodoro
pinalagok ng benditang madilaw
mula sa pantog ng berdugo
iba sa ami’y isinimento sa dram
ipinakain sa tiyan ng karagatan
iba’y pinugutan ng ulo
parang bolang marahas na sinikaran
gumulong sa dalisdis ng kabundukan
dahil nangaral ng katotohanan
sa api’t dukhang mamamayan
at buong timyas na nagmahal
sa sagradong kalayaa’t kaunlaran.

di na kami mananalangin
sa hardin ng gethsemane
payungan man kami’t liliman
ng umiindak na mga dahon
ng nagnonobenang mga puno
ng olibong di naibuwal ng bagyo
di naihapay ng misa’t ritwal
ng mga pariseong mapanlinlang
siyam-na-raang taon man
mabilis na dumaan
sa payapang hardin ng gethsemane
di na namin kakausapin
mga bituin sa karimlan
bautismuhan man kami
ng kristal na luha ng kedron
paulit-ulit na kaming nagrosaryo
sa tiyan ng higanteng mga templo
nanikluhod-nagpatirapa sa altar
ng kung sinu-sinong santo
lumunok ng ostiya linggu-linggo
nakipagprusisyon sa mga deboto
naghosana sa diyos daw na totoo
krus pa ring simbigat ng mundo
lagi naming pasan-pasan
tungo sa mabungong kalbaryo!

oo, di na kami mananalangin
sa hardin ng gethsemane
malapit sa puso ng kedron
di na kami sasandal sa punong olibo
linggu-linggo man ay semana santa
paulit-ulit na kaming ibinayubay
ipinako sa krus ng dalita’t lumbay
muli’t muli na kaming namatay
muli’t muli ring nabuhay
dahil pag-asa’y nagsasayaw
sa telon ng balintataw
dahil ideolohiya ng pagsinta
madagundong ang kadensa
inhustisya’y bibingihin
ng bomba ng adhikain
lipuna’y papatagin
diyus-diyosang iilan
siya naming ililibing
sa burol ng mga bungo
pupunuin ng kanilang dugo
matining na sapa ng kedron
lulunurin ng baha
golgotha ng dukha!

2. Golgotha Ng Masa

sa burol
ng makabagong jerusalem
sa tambakan
ng inuod na mga bungo
itinuturnilyo-minamartilyo
mga kamay at paa
ng manggagawa sa pabrika
buto’t lama’y nilalamon ng makina
nilalatigo-binubugbog sa asyenda
lugaming katawan ng mga sakada
dugo nila’y ididilig
sa damong naluoy-nanilaw
at tubong nabansot-namayat
sa lupang natigang-nagbitak.

sa lungsod ng makabagong jerusalem
mulang canal de la reina
hanggang tripa de gallina
mga ina’y lumuluhang nakanganga
sa utak dinadalit ama nami’t ave maria
sa taberna ng alak ng dalita’t dusa
mga ama’y naghihintay sa gapisong ostiya
naglalaway mga dila’t ngalangala
sa simbahan ng mga pari’t mongha
bawat santo’y nakaluhod sa sakristiya
kalembang ng kampana’y musika ng pera
ngunit mga pulubi’y naglipana sa kalsada
mga bata’y naglupasay sa bangketa
mga magdalena’y nananangis
sa casa de la puta
krus nila’y papasanin
hanggang doon sa golgotha.

sit laus plena
sit sonora
sit jucunda
sit decora
mag-antanda at magdasal
ave, ave, pater patrum
darating na ang daluyong!
sa palasyo ng gahamang panginoon
buong lakas na hihipan ni pilato
gintong pakakak ng punong ministro
senturyon at escribano
mahistrado’t pariseo
iindak at hahalakhak
habang gumagapang
prusisyon ng duguang masa
tungo sa burol ng bungo
ng nag-aabang na golgotha!