Pluma at Papel

Madaling-Araw Sa Puso ng La Tierra Pobreza


sa loob ng ilang dantaon parang hayop kang nagdusa ikaw, indio, ng aking la tierra pobreza dinurog, giniling ang iyong mga buto hanggang maging abong ipinatangay sa hangin isinabog sa kagubatan at kabukiran ng puting mga panginoon ng dusa’t inhustisya. nagniningning na mga templo ang itinayo ng iyong mang-aalipin para pangalagaan ang iyong kaluluwa para […]

sa loob ng ilang dantaon
parang hayop kang nagdusa
ikaw, indio, ng aking la tierra pobreza
dinurog, giniling ang iyong mga buto
hanggang maging abong ipinatangay sa hangin
isinabog sa kagubatan at kabukiran
ng puting mga panginoon ng dusa’t inhustisya.
nagniningning na mga templo ang itinayo
ng iyong mang-aalipin
para pangalagaan ang iyong kaluluwa
para panatilihin ang iyong pagdurusa
karapatan nilang walanghabas kang latiguhin
karapatan mong manangis at mamatay.
walang katapusang gutom
walang hanggang tanikala
nililok nila sa iyong katawan
sa luntiang kumot ng kasukalan
parang dambuhalang ahas na gumagapang
palapit sa dinusta mong kabuuan
lilingkisin ka ng kamatayan.
sa iyong leeg isinabit nila
bakal na bola ng karalitaan
asawa mo’y pinagsamantalahan
sinakmal, sinaid di masukat mong yaman.
parang tunog ng mga tambol sa karimlan
hinagpis ng mga kaluluwang nilapastangan
parang lumalagaslas na agos ng ilog
luha’t dugo ng mga biktima ng kalupitan.
oo, mula sa banyagang dalampasigan
naglakbay sila tungo sa iyong inang bayan
sandata’y krus at espadang itinarak
sa puso mo’t isipan
para la tierra pobreza mo’y pagharian..
ginawang kalabaw ang iyong mga anak
sa mga lupaing kanilang kinamkam.
ginawang turnilyo’t martilyo
bisig ng iyong mga supling
sa mga pabrika nilang gilingan ng laman
habang ipinangangaral sa sangkalupaan
mahabagin ang diyos sa kanyang nilalang
ngunit lagi kang nananangis, indio
pinaiilanlang sa hangin melodiya ng panambitan
hanggang sa harap ng naglalagablab na apoy
nagsayaw ka nang nagsayaw, indio
hanggang kumulo ang iyong dugo
hanggang sumilakbo ang iyong puso…
sinindihan mo mga mitsa ng paghihimagsik
ginilitan ng leeg dating mga panginoon
ngunit nahalinhan ng bagong diyus-diyosang
umaalipin sa iyo hanggang ngayon
kasabuwat pa’y mga kalahi mong mandarambong!

oo, indio, ng aking la tierra pobreza
daan-daang taon kang inalipin
at inaalipin hanggang ngayon
ng mga panginoon ng dusa’t pagsasamantala
ngunit sa lagablab ng apoy
ng sigang sinindihan
ng mga aninong kalansay na ngayon
patuloy na magsasayaw at maglalamay
sa karimlan ng gabi
sa burol at kagubatan
mga supling mong magigiting
itititik ng kanilang mga dugo
sa naninilaw na damuhan ng pag-asa
laya mong labis na sinisinta…
masdan mo ang pagputok ng umaga
samyuin ang halimuyak ng ligaya
tutuyuin ng amihan sa mukha mo
luha ng dalamhati ng lahi
kapag tuluyang nag-apoy
naglagablab, nag-alipato
naghihimagsik na mga talahib
sa mga burol at sabana…
magdiwang ka, indio
umindak kang buong sigla
madaling-araw ay daratal na
sa puso ng ating la tierra pobreza!