Pluma at Papel

Poem | To Hear No More / Ayoko Na!


New poem in English and Filipino, by veteran nationalist writer Rogelio L. Ordonez: “i wish to hear no more / the rhythmic melodies of words / in vague phrases and paragraphs / no more do i like to hear / the clanking of rhetorics…”

To Hear No More

i wish to hear no more
the rhythmic melodies of words
in vague phrases and paragraphs
no more do i like to hear
the clanking of rhetorics
like galvanized sheets
molded on the roof of an old bus
that could hardly run on a stony road
no more, no more, do i like to hear
the marching cadence of lyricism
in many blindfolded lines
of crawling stanzas of poems
no more will my heart beat
through the touch and caress
of stunted syllables
my mind would just be tormented
by convoluted messages
shattered might be my eardrums
by the deafening cries of a lonely heart
swimming in the sea of despair
singing only the sadness
of two separated grieving souls
weaving in poems the litanies of grief
and the delusion of a mind
enslaved by the love-stricken moon.

on the paper’s face
i wish to see the sputum of words
the bloody arms of lines
the rebellious metaphors of sacred dreams
of the prostrate masses on clayish soil
the flaming lyrics of the people’s brain
yes, i wish to hear in every stanza
the hissing of bullets
the roaring of bombs
in the poetic struggle of the oppressed class
i wish to hear
in the encoded hymns on the masses breast
the cussing of the wind in the deep night
the dashing of lightning on the face of darkness
the earsplitting thunder in barren hills
the exploding protests in the city’s bosom
the reverberating shouts of a noble soul
cohabiting always
with the country he loves forevermore.

yes, i wish to see no more
the framed pictures of deluded love
or torrid kisses of lustful lips
am oftenly blindfolded by love’s illusions
you’ve painted on the curtain of my eyes
lurking in my mind’s room
are numerous revolting images
slaves of darkness tortured by the starless nights
when shall all these metamorphose?
scrawny arms
wrinkled faces
bended backs
emaciated bodies
twisted intestines
while feasting are the gods
on the abundant table of flesh and blood
of slaves with rumbling bellies
while they the demigods in gold palaces
savor the aged wines
the roasted pig
the sexy lass
when would they drop a speck of pity
on the palms of the downtrodden class
from whom they derived their awesome wealth?
when would they give the dispossessed
a scoop of rice
to satisfy the kid’s growling stomach
where only air so oftenly dwells?

no more, no more, i wish to hear
the melancholic elegy
the praying ode
the squeaking epic
the toothless words
the lame stanzas that don’t spit
on the greedy face of rapacious crooks
now, i wish to see on wrinkled papers
flaming letters in barren fields
burning words reducing to ashes
the oppressors of the poor
i wish to see razor-like stanzas
slashing the breast of fear and grief
i wish to see no more the lethargic words
so weak to invigorate the people’s consciousness
yes, i like to see words with violent waves
with surging storms smashing the shores
of exploitation and injustices
let glare the sun’s heat
let shout the thousand words
let the rain be sharp arrows
or angry onrushing bullets
piercing the black heart of the exploitative class
cracking the skulls of those who’ve bertrayed
the now and then of a nation slaughtered
by the insatiable ruling class
blazing letters
flaming words
stanzas invectives full
armed with guns and bombs
would murderously incinerate the shady palaces
of lords of corruption and greed!


 

Ayoko Na!

ayoko nang marinig
ritmo ng melodiya ng mga salita
sa parirala’t mahabang talata
ayoko nang marinig kalantog ng yero
pinukpok hinubog ng mga latero
inihulmang bubong ng lumang sasakyang
pupugak-pugak na sa mabatong daan
ayoko na, ayoko nang marinig
kadensa ng martsa ng mga lirika
sa tinahing piring ng mga taludtod
sa mga saknong na uugud-ugod
pusong binalsamo ay di na titibok
sa himas at hagod ng pantig na bansot
utak mawawakwak sa mensaheng bubot
bamban ng tainga ay baka madurog
sa nakabibinging daing at himutok
ng pusong lumangoy sa dagat ng lungkot
walang inaawit kundi tagulaylay
at nakababaliw na paghihiwalay
walang tinutula kundi panagimpan
ilusyon ng diwang alipin ng buwan.

sa mukha ng papel
nais kong makita’y dahak ng kataga
at madugong bisig sa mga talata
metaporang buhay sa mga adhika
ng masang kahalik maputik na lupa
lirikang maapoy sa utak ng madla
tayutay ng bala sesura ng bomba
sa bawat saknong ng pakikibaka
nais kong marinig sa himnong tinipa
sa dibdib ng masa
sagitsit ng punglo sa gabing malalim
tagupak ng lintik sa ;pisngi ng dilim
atungal ng kulog sa burol na baog
bombang pinasabog sa dibdib ng lungsod
lagunlong ng hiyaw ng diwang marangal
laging kaulayaw ng bayang minahal.

oo, ayokong makita
de kuwadrong larawan ng mga pagsinta
o paghahalikang di ko rin madama
ako’y nabulag na sa mga milagrong
iyong ipininta sa telon ng mata
nakahandusay sa silid ng isip
mga imaheng dulot ay himagsik
mga aliping katalik ng lagim
sa bartolina ng mga bituin
kailan mababago itong lahat-lahat?
brasong buto’t balat
pisnging nangulubot
likod na nahukot
katawang natuyot
bitukang nalagot
habang nagpipista mga panginoon
sa mesang sagana sa laman at dugo
ng mga utusang tiya’y kumukulo
silang mga diyos sa palasyong ginto
nguso’y nanghahaba sa sarap ng alak
at litsong nginasab dilag na nginabngab
kailan lilimusan katiting na habag
masang sambayanang siyang pinagmulan
ng yamang kinamkam?
kailan tatapunan ng kaning nagtutong
o natirang mumo
batang pumintog ang tiyan
sa hanging naglunoy sa kanyang katawan?

ayoko na, ayoko nang maulinig
elehiyang malungkot
odang nagdarasal
epikong matamlay
bingaw na kataga
pilay na talata
bulol na taludtod
saknong na kulubot
at mga katagang hindi dumudura
walang pagbabanta sa sakim na mukha
ng diyos ng sama
sa ngayo’y nais ko
nais kong tunghayan sa lukot na papel
letrang nag-aapoy sa lupang naluoy
tutupok sa moog ng uring bagulbol
nais ko’y talatang matalim
lalaslas sa dibdib ng dusa’t sagimsim
ayoko na,oo, ayoko na
sa mga katagang di dumaramba
di gumigising sa diwa ng masa
sana’y may dagundong ng along marahas
may alimpuyo ng bagyong malakas
upang galyos ng pambubusabos
hustisyang baluktot ganap na madurog
bayaang manlisik ang init ng araw
bayaang humiyaw ang sanlaksang titik
ulan mang naipon sa pisngi ng langit
gawing palasong ang taglay ay ngitngit
o mga punglo kayang bubutas-lalagos
sa pusong maitim ng mga balakyot
bibiyak sa bungo ng mga nagtraydor
sa noon at ngayon ng bansang binitay
ng diyus-diyosa’t mga panginoon
lagablab ng titik singasing ng lintik
siyang papatay naman sa mga limatik!