Dear Meg FEATURED

Dear Meg | Paano kung si BBM?


Kung paanong pinasigla ng eleksyong ito ang diwang makabayan ng maraming Pilipino, inaasahan kong lalo pang titindi ang ating hangarin para sa tunay na pagbabago sa mga darating na buwan.

Dear Meg

(Posted by Dear Meg on May 7, 2022.)

Dear Meg,

Napaka-tangible sa akin ng takot kapag nanalo si BBM dahil sa past experiences. Paano ko pakakalmahin ang sarili ko sakaling manalo nga siya?

M


Dear M,

Una sa lahat, isang mahigpit na yakap sa iyo at sa lahat ng mga kasamang balisa ngayon. Sana’y maayos pa rin ang iyong pagkain at pagtulog, sa kabila ng lahat.

Ibang ligalig ang hatid nitong parating na halalan, dahil sa laki ng nakataya. Nariyang may malinaw na banta ng pagbabalik ng diktadurang nagdulot ng matinding paghihirap sa ating bansa. Nakikinita natin ang pagtindi ng panggigipit sa mga mamamayan, at sa kilusan.

Ngunit sa isang banda, katulad din siya ng dati. Higit kailanman, nakikita nating tunggalian ito ng uri, na hindi mapapawi sa isang araw.

Sabi ni Samir Amin, hindi totoong nauulit lamang ang kasaysayan. Natututo ang mga nasa kapangyarihan, at humuhusay ang kanilang mga pamamaraan upang mapanatili ang lakas. Saksi tayo kung paano nila ito nagawa, gamit ang malawak na rekurso, at sa loob ng mahabang panahon. Malalim ang naabot ng kanilang pagpapalaganap ng maling bersyon ng kasaysayan, na gaya ng alam mo na, ay maiuugat natin sa iba pang suliranin ng ating bayan.

Napakaraming hindi nakapag-aral, napakaraming abala sa pagbabanat ng buto para sa kanilang pamilya. Bihira silang magkaroon ng pagkakataong lumahok sa pulitika, at unawain nang mas malalim kung bakit sila naghihirap, kung bakit tila walang pag-asang umangat ang kanilang buhay. Ito ang sinamantala ng pamilyang Marcos, at hindi nakatulong na ang lahat ng sumunod na rehimen ay hindi rin naihatid ang mga ipinangakong pagbabago.

Sa harap ng lahat ng ito, walang mali sa iyong nararamdaman, lalo na dahil sa iyong mga karanasan. Ngunit kung gaano karami ang dahilan upang matakot, ganoon din karami, o higit pa, ang mapaghahalawan ng lakas ng loob.

Kung humusay man ang kalaban, ganoon din naman tayo. Sabi ng isa sa aking mga guro, ang ilan sa pinakamagagandang pelikulang Pilipino ay nalikha noong Batas Militar. Sa gitna ng paghihigpit, hinanap ng mga manunulat at direktor ang pinaka-disimuladong paraan upang ipalaganap ang mensahe ng pag-asa, ng pagtindig, ng paglaban.

Kung paanong pinasigla ng eleksyong ito ang diwang makabayan ng maraming Pilipino, inaasahan kong lalo pang titindi ang ating hangarin para sa tunay na pagbabago sa mga darating na buwan. Dehado tayo sa mga survey, ngunit sa pagdagsa ng mga tao sa lansangan at pagbabahay-bahay upang abutin ang ating mga kababayan, nagwagi na rin tayo sa maraming bagay. Hindi iilan sa kanila ang unang beses lumahok sa gawaing pulitika. Nagpagod, tumayo nang ilang oras sa gitna ng init at ulan, lumiban sa trabaho kahit sila’y arawan. Heto ang sapat na pwersang magbabantay sa mga magiging patakaran ng susunod na pamahalaan. Heto ang magtitiyak na anuman ang mangyari, magiging maayos din ang lahat.

Manalo o matalo ang ating kandidato sa halalan, tuloy ang laban. Kapit lang!

Meg