Linangin Natin

Lupa, ayuda at hustisya

October 19, 2020

Sa kabila ng matinding atake ng rehimen sa mga mamamayang Pilipino, matatag na nanindigan at kumilos ito. Patuloy na iginigiit ng mga magsasaka at katutubo
ang karapatan sa lupa, tumututol sa mga proyektong kontramamamayan, maka-dayuhan at maka-interes ng oligarkiya.

Nagpapatuloy at lalo pang tumindi ang piyudal at malapiyudal na pagsasamantala sa kanayunan ng buong bansa, pangingibabaw ng imperyalismong US sa ekonomiya, pulitika, militar at tahasang pagdambong sa teritoryo ng Pilipinas at pagyurak sa soberanya ng bansa ng pamahalaang Tsino.

Ipinapakita sa gawa, polisiya at programa ni Pangulong Duterte ang pagiging papet sa dikta ng dayuhang gahaman. Lalong naghirap at dumaranas ng walang kaparis na ligalig ang mga mamamayang Pilipino sa ilalim ng tiraniko at diktador na rehimeng Duterte.

Matinding kapabayaan at di-maagap na pagtugon ng rehimeng Duterte sa pagharap sa pandemyang Covid-19. Sa halip na solusyong medikal, solusyong militar ang ginawa ni Duterte. Ang namumuno sa IATF ay mga retiradong opisyal ng AFP. Wala pa man ang Covid-19, sistematiko at may-katiyakan na nitong ipinuwesto ang mga heneral sa burukrasya at tiniyak ang kontrol sa Mababang Kapulungan, Senado, at Korte Suprema. May 73 opisyal ng militar at heneral ang nasa 46 na ahensiya ng gobyernong Duterte. Umabot sa 38 dito’y matataas ang posisyon. Ito na ang pinakamaraming militar sa burukrasya sa panahon pagkatapos ng diktadurang Marcos.

Ginamit ng Pangulo ang pandemya para ipatupad ang curfew at malaganap na lockdown. Kahit ang mga magsasaka’y hindi makapunta sa lupang sakahan at hindi madala ang aning produkto sa pamilihan o palengke. Kakarampot ang natanggap na ayuda ng magsaska, masang anakpawis at mga mamamayan at ang halos mahigit pitong buwan lockdown, bago natanggap ang ikalawang tranche.

Ang pondong nakalaan para sa magsasaka sa anyo ng fertilizer (urea) na P1.8 Bilyon, para sa 1.8 milyong bag na abono ay kinurakot pa ng tiwaling opisyal ng pamahalaan, ang P850 kada bag ay ginawang P950. Bukod pa sa overpriced na imported personal protective equipment (PPE) na binili ng Department of Health (DOH) at Department of Bugdet and Management (DBM).

Ang tugon ng pamahalaan na Plant, Plant, Plant o Ahon Lahat Pagkaing Sapat (Alpas Covid) ng Department of Agriculture (DA). Pero nakatuon ito sa marketing at logistics na ang pangunahing makikinabang ay mga komersiyante at malalaking negosyo. Dapat ang tuon ng programa ng gobyerno’y pagpapaunlad ng produksiyon sa mga lalawigan, lalo na ang pagkaing butil, gulay at livestock.

Bago pa man ang Covid-19, bumagsak na ang bahagi ng agrikultura at manupaktura sa gross domestic product (GDP) o kabuuang lokal na produksiyon sa bansa, resulta ng patuloy na pagtalima ng gobyerno sa neoliberalismo na dikta ng imperyalistang globalisasyon. Ayon sa Ibon Foundation, noong 2017-2019, naglaho ang 1.4 milyong trabaho sa sektor ng agrikultura, walang-kapantay sa kasaysayan. Malinaw na nasa krisis ang sektor. Sa unang kuwarto ng 2020, bumagsak ang agrikultura nang 0.4 porsiyento. Hinatak ito ng pagbagsak ng pangunahing mga butil, prutas at pangisdaan, at pagbagal ng produksiyon sa mga manukan at babuyan.

Sa kasalukuyan, minamadali at prayoridad sa Kongreso ang pagsasabatas ng National Land Use Plan. Magdudulot ito ng lansakang pagpapalayas sa magsasaka sa lupang sakahan, palit-gamit ng lupang agrikultural para sa komersiyal, industriyal at pananim na nakatuon sa eksport. May malaking epekto ito sa kaseguruhan sa pagkain ng mga mamamayang Pilipino at kapaligiran. Gayundin, ang coco levy funds at assets na kinolekta mula sa pawis at dugo ng mga magsasaka sa niyugan, ay patuloy na ipinagkakait ni Duterte. Ang kasalukuyang panukalang batas sa Kongreso ukol sa coco levy funds ay pribatisasyon at korporatisasyon. Walang plano ang Pangulo na ibalik ang bilyun-bilyong pisong pondo sa magsasaka. Kung kaya dapat natin itong ilantad, sama-sama at malakas na tutulan.

Ginagamit ng rehimen ang buong makinarya at rekurso ng pamahalaan para supilin, paslangin at takutin ang mga mamamayan. Ipinatupad noong Disyembre 4, 2018 ang Executive Order No. 70, o ang whole of nation approach, gayundin ang Memorandum Order No.32 na nagresulta ng sunud-sunod na masaker sa Negros (Sagay 9, Guihulngan 6 at Negros 14), serye ng pagpaslang at warrantless arrests at deployment ng maramihang puwersang militar sa Silangang Bisayas at Bikol. Malaganap ang red-tagging, fake at forced surenderees, at extra-judicial killings. Brutal na pinaslang ng security forces ng Estado noong madaling araw ng Agosto si Randall “Ka Randy” Echanis, tagapangulo ng Anakpawis Party-list, deputy secretary-general ng KMP at peace advocate. At nitong Hulyo 2020, sa matinding problema sa Covid-19, nilagdaan ni Duterte ang Anti-Terrorism Law of 2020 o RA 11479. Lalong nanibasib ang AFP at PNP, yumuyurak sa batayang mga karapatang tao ng mga mamamayan. Mahigit 30 na mula sa iba’t ibang grupo at sektor ang nagsumite sa Korte Suprema na ibasura ang kontra-mamamayang batas.

Tatlong daan at pitumpo’t pito (277) na ang pinaslang na magsasaka, manggagawang agrikultural at mangingisda na naggigiit sa karapatan sa lupa at kabuhayan mula ng maluklok sa puwesto si Duterte. Apat na daan at labing tatlo (413) ang inaresto at detinidong pulitikal sa ilalim ng pasistang rehimen, 11 nito ay konsultant ng National Democratic Front. Noong Agosto 2020, may kabuuang 646 political detainees sa nakapiit sa iba’t ibang piitan sa buong bansa.

Hindi pinatawad ni Pangulo at ipinasara ang sa ABS-CBN, gamit ang alipores ni Duterte sa Kongreso, habang ginawaran ng absolute pardon at pinalaya ang kriminal na si US Marine Joseph Scott Pemberton.

Pagpapakatuta sa imperyalismong US at China, hinahayaan ng rehimen na angkinin ang teritoryo ng bansa at dambungin ang mga likas-yaman ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pinayagan rin na ariin/kontrolin ng mga Tsinong kontraktor ang telekomunikasyon ng bansa at makakopo sa mga proyektong Build Build Build.

Sa kabila ng matinding atake ng rehimen sa mga mamamayang Pilipino, matatag na nanindigan at kumilos ito. Patuloy na iginigiit ng mga magsasaka at katutubo ang karapatan sa lupa, tumututol sa mga proyektong kontra-mamamayan, maka-dayuhan at maka-interes ng oligarkiya. Giniit din natin sa pamahalaan na karampatang ayuda at subsidyo para sa pagpapa-unlad ng produksiyong agrikultural. Kumilos tayo para ibalik ang coco levy funds at assets sa magsasaka sa niyugan. Nilabanan natin angmilitarisasyon sa kanayunan, pinaba basura ang mga kontra-magsasakang batas at dikreto, tulad ng ATL, EO 70 at Memo 32. Patuloy na kumilos tayo para sa hustisya sa mga biktima ng pamamaslang, kabilang si Randy Echanis at iba pang biktima ng terorismo ng Estado. Lumalakas at lumalawak ang paglaban sa diktador at pesteng Pangulo.

Sa international community, binatikos ng mga opisyal ng United Nation Human Rights Council (UNHRC) na nakabase sa Switzerland at 50 kasapi ng European Parliament ang lumalalang kalagayan sa paglabag sa karapatang tao sa Pilipinas at nanawagan itong itigil ng gobyerno ang pagpaslang at paglabag sa karapatang tao. Nanawagan din sila ng independent investigation mula sa kanila, dahil hindi nakakamit ng mga biktima ang hustisya.

Malaking hamon sa masang anakpawis ang masikhay na pagmumulat, pag-oorganisa at pagkilos sa kalagayang ating kinapapalooban, kahit pa may “new normal” sa sitwasyon ng pandemya. Dapat maging mapanlikha, mapamaraan sa iba’t ibang paraan at porma ng pagkilos at inisyatiba, habang may mahigpit na pagtalima sa health safety protocol.

Sama-sama nating ipaglaban ang lupa, ayuda, pagkain at hustisya. Tunay na Reporma sa Lupa, Ipaglaban! Ayuda sa magsasaka sa panahon ng pandemya! Palakasin ang lokal na produksyon ng Pilipinas sa pagkain, bigas, gulay, livestock at poultry. Labinlimang libong piso (P15,000) subsidyo sa produksiyon at P10,000 cash assistance. Hustisya para kay Ka Randy Echanis at lahat ng biktima ng pampulitikang pamamaslang! Stop Killing Farmers! Defend People’s Rights! Coco levy funds and assets, ibalik sa magsasaka sa niyugan! Itaas ang presyo ng palay (P20/kilo) at produkto ng magbubukid, ibaba ang presyo ng bigas.Tutulan ang kontra magbubukid na National Land Use Plan! Itigil ang liberalisasyon sa agrikultura! Ibasura ang Rice Tariffication and Liberalization Law o RA 11203 at Isabatas ang Rice Industry Development Act (RIDA) o HB 477! Isabatas ang Genuine Agrararian Reform Bill (GARB)! Kagyat na palayain ang mga bilanggong pulitikal! Tama na, sobra na, Wakasan na ang rehimeng Duterte!

Danilo Ramos

Danilo Ramos

Si Ka Daning Ramos ay tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP.