Lupa, ayuda at hustisya

October 19, 2020

Sa kabila ng matinding atake ng rehimen sa mga mamamayang Pilipino, matatag na nanindigan at kumilos ito. Patuloy na iginigiit ng mga magsasaka at katutubo
ang karapatan sa lupa, tumututol sa mga proyektong kontramamamayan, maka-dayuhan at maka-interes ng oligarkiya.

Ginintuang butil

June 26, 2020

‘Di masusukat ang halaga ng magsasaka at agrikultura sa araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino, kami ang lumilikha ng pagkain ng taong bayan at mayorya na bumubuo sa populasyon.

Lupa, pagkain, hustisya

October 19, 2019

Minamasaker ng AFP at PNP ang mga magsasaka, sakada at mamamayang nananawagan ng disenteng pamumuhay, tunay na pagbabago at tumututol sa pamamahala ng diktador at papet na Pangulo.

Hustisya ang sigaw

February 4, 2019

Tatlumpu’t dalawang taon ang lumipas, walang napanagot sa mga nagpasimuno at mga salarin. Walang hustisya at wala pa ring lupa sa magsasaka. Lugmok sa kahirapan at
dusa ang masang anakpawis.