Linangin Natin

Ginintuang butil

June 26, 2020

‘Di masusukat ang halaga ng magsasaka at agrikultura sa araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino, kami ang lumilikha ng pagkain ng taong bayan at mayorya na bumubuo sa populasyon.

Ipinunla, tumubo, yumabong at umani. Ipagdiwang ang ika-35 taong anibersaryo ng pagkatatag ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP). Nitong Hulyo 1985, nagsama-sama at nagbuklod ang mga magsasaka, manggagawang agrikultural, tagasuporta at kapanalig ng magbubukid sa Lungsod ng Quezon.

Ang agarang pagpapatupad ng Tunay na Reporma sa Lupa at Pambansang Industriyalisasyon sa bansa ng malakas at nagkakaisang panawagan ng magbubukid mula Luson, Bisayas at Mindanao. Mariin ang aming mga panawagan: lupa para sa magsasaka at nagbubungkal nito, wakasan ang monopolyo sa lupa ng panginoong maylupa at agri-korporasyong lokal at dayuhan. Labanan ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa kanayunan.

Napagkaisahan sa kon-greso ang pagbubuo ang pangkalahatang programa ng pagkilos, mga resolusyon at nakapaghalal ng Pambansang Konseho at Komiteng Tagapag-paganap. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, mahigpit na nagkakaisa ang magbubukid at patuloy na isinusulong ang isyu at kagalingan ng sektor. laluna ang kampanya para sa tunay na reporma sa lupa, pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi sa usura, pagpapalakas ng kooperasyon sa hanay ng magbubukid, pagpapababa ng gastusin sa pagsasaka at pagpapataas sa presyo ng mga produktong agrikultural.

Gayon rin ang coco levy funds, ibalik na sa mga magsasaka sa niyugan. Ang paglalantad at pagtutol sa kontra magsasakang programa at patakaran ng pamahalaan sa agrikultura at ekonomiya, tulad ng liberalisasyon sa agrikultura at mapanlinlang na Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Kampanyang magsasaka laban sa militarisasyon sa kanayunan, katarungan para sa biktima ng pampulitikang pamamaslang ng PNP, AFP at private army ng panginoong maylupa. Ang kagyat na pagpapalaya sa lahat ng bilanggong politikal sa bansa.

Mahigpit rin pinanghawakan ng KMP ang pakikipagkaisa sa uring manggagawa at multi-sektoral na pormasyon sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan). Ang sustinidong paglulunsad ng kampanya laban sa piyudalismo, burukrata kapitalista na mahigpit na nakakawing sa anti-imperyalistang pakikibaka. Sa mahigit tatlong dekada ng pag-iral ng organisasyon at paggigiit sa karapatan sa lupa, sumulong ang samahan at nakapagkamit ng mga tagumpay sa iba’t ibang larangan, kinilala sa loob at labas ng bansa bilang tunay na organisasyong nagtataguyod sa interes ng sektor at tunay na pagbabago.

‘Di masusukat ang halaga ng magsasaka at agrikultura sa araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino, kami ang lumilikha ng pagkain ng taong bayan at mayorya na bumubuo sa populasyon. Ang uring maggagawa at magsasaka ang may napakahalagang papel sa industriya ng bansa at produksyong agrikultural, kung kaya dapat binibigyan ng mataas na pagpapahalaga ng pamahalaan at dapat tulungan, hindi pinapaslang at ikinukulong. “Ang gawaing pagsasaka ay hindi gawang terorismo, magsasaka kami, hindi terorista.” Pagpupugay sa mga kasamang nag-alay ng buhay para sa magbubukid at samabayanan.

Malakas na tinututulan ng magsasakang Pilipino at masang anakpawis ang Terror Bill ni Pangulong Duterte. Lalong titindi ang paglabag sa karapatang tao ng state forces, warrantless arrest, torture, pagpaslang at kawalan ng due process.

Marapat na ring palayain ang lahat ng bilanggong politikal, laluna ang mga maysakit at matatanda.

Malaking hamon sa magbubukid at sambayanang Pilipino sa kasalukuyan ang mahigpit na pagkakaisa at malakas na pagtutol sa Anti-Terror Law ng rehimeng Duterte. Ayuda at serbisyo, hindi pasismo. Labanan ang tiraniya! Ipaglaban ang karapatan at kalayaan! Ibayong magpursigi sa pagkilos para sa pagsulong at tagumpay.

Makibaka, Huwag Matakot!

Danilo Ramos

Danilo Ramos

Si Ka Daning Ramos ay tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP.