Defend press freedom

Editoryal

Ano’ng Kahibangan ito?

June 29, 2022

Maaaring ‘di na natin maisasalba si Heneral sa kahibangan niya. Matanda na siya. Pero nananawagan kami sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno, sa mga kapwa Pilipino sa National Telecommunications Commission, sa Department of Justice, sa mga ahensiyang sangkot sa giyera kontra insurhensiya: Maawa naman kayo sa bayan. Itigil n’yo na itong kahibangan.

Namamangha kami sa kalokohang pinagsasabi ni Hen. Hermogenes Esperon. 

Sa huling pahayag niya para bigyan-katwiran ang pag-utos sa National Telecommunications Commission na harangin ang access sa aming website, sinabi niyang nais niyang magbigay ng silip “para sa kaalaman ng lahat hinggil sa desisyon na isama ang mga website na ito (sic). Nananatiling isa sa pinakamalupit na kalaban ng bansa ang misimpormasyon; at, sa totoo lang, isang makapangyarihang kasangkapan (ito) ng Communist Terrorist Group para magpakalat ng poot at gulo.”

Dalawang artikulo sa website ang binigay niyang halimbawa. Una, ang isang kritikal na sanaysay na pinamagatang “Limang katwiran ng armadong paglaban” na lumabas noong Nobyembre 3, 2020. Ang pangalawa, isang news feature hinggil sa pahayag ng Communist Party of the Philippines sa anibersaryo nito noong Marso 29, 2022. Lumabas ang huling artikulo noong Marso 30, 2022.

Maaaring ma-access ang dalawang artikulong ito sa www.pinoyweekly.org. Gumamit lang ng VPN para siguradong ma-akses. Sa ibang bansa, na di na saklaw ng NTC, maaaring maakses ito. Unang artikulo: https://pinoyweekly.org/…/limang-katwiran-ng-armadong…/ Pangalawang artikulo: https://pinoyweekly.org/2022/03/npa-at-masa-di-matitinag/

Sumipi si Esperon sa dalawang artikulong ito. Sa una, sinipi niya ang tungkol sa mga pagkakataon sa pandaigdigang kasaysayan kung kailan armadong nag-aklas ang mga mamamayan para pabagsakin ang isang mapang-aping pamunuan. Inihalimbawa ng artikulo ang rebolusyon sa Estados Unidos laban sa kolonyalistang Ingles noong 1776, rebolusyong Pranses laban sa monarkiya noong 1789, rebolusyong Pilipino ng Katipunan laban sa kolonyalistang Espanyol noong 1896 at rebolusyong Ruso laban sa Tsar noong 1917. 

Kung hindi kuha ni Heneral ang punto ng siping ito, linawin na lang natin para sa kaalaman niya: Sa maraming pagkakataon sa kasaysayan ng mundo, pinili ng mga mamamayan na mag-aklas para baguhin ang kanilang lipunan. Walang matinong tao ang mag-iisip na pag-iindorso na ito sa New People’s Army (NPA) o paghihikayat na ito sa mga Pilipino na mag-aklas at sumapi sa NPA. Paghahayag lang ito ng historikal na kaalaman. 

Hindi ba’t sinabi ni Esperon na kalaban ng bansa ang misimpormasyon? Ayan, simpleng pagpapahayag po iyan, Heneral, ng impormasyon sa kasaysayan. Maitatanggi pa ba nating may humawak ng armas sa Amerika noong 1776, sa France noong 1789, sa Pilipinas noong 1896 at sa Rusya noong 1917 para labanan ang gobyerno at sistema sa naturang mga bansa? 

Hindi ba’t ginagamit ng mismong Armed Forces of the Philippines ang pangalan ng mga rebolusyonaryong Pilipino noong 1896-99 para ipangalan sa mga kampo nila? Camp Aguinaldo, Fort Bonifacio, Camp Ola, atbp. Pagkilala ito sa isang malinaw na historikal na katotohanan na sa isang yugto ng kasaysayan ng bansa, naging makatwiran ang armadong paglaban. Sinasabi nitong may mga sirkunstansiya ang isang lipunan kung kailan naging makatwiran sa mata ng mga mamamayan ang mag-aklas.

Pagpapahayag ba ito ng suporta sa NPA at sa armadong pakikibaka nila? 

Dahil alam na natin ngayon na binasa ni Heneral ang Pinoy Weekly: Heneral, baka marapating basahin mo muli ang artikulo. Ang punto ng artikulo ay tunggaliin ang pagpapakahulugan ng Anti-Terrorism Act of 2020 at ng administrasyong Duterte sa terminong “terorista.” Ang punto niya (at ang opinyon niya): Hindi maaaring agad-agad na sabihing terorista ang isang grupo na nagsasagawa ng armadong pakikibaka. Kasi nga, sa kasaysayan ng mundo, may mga nag-aklas din, lumaban at nag-armas laban sa kanilang mga gobyerno – dahil tingin nila mali ang palakad nito at inaapi sila nito. Hindi porke lumalaban sa gobyerno at may armas ay terorista na.

Pero ang sinasabi ngayon ni Hen. Esperon: Kahit ang pagtunggali sa pagpapakahulugan ng gobyerno sa “terorista” ay terorismo na. Grabeng kahibangan ito. Kasalungat ito ng esensiya ng demokrasya at eksaktong depenisyon ito ng tiraniya. 

Sa pangalawang artikulo, lalong mas madaling pasubalian ang Heneral. Malinaw pa sa sikat ng araw na sinisipi lang ng manunulat ang opisyal na pahayag ng CPP. Hindi niya pahayag iyan. Ngayon, bawal na bang sumipi? Bawal nang ikober ang armadong paglaban ng NPA? Hindi na puwedeng interbyuhin ang mga rebelde, kasi anumang pahayag nila, magagamit laban sa mga mamamahayag na puwedeng kasuhan ng pagsuporta sa “terorismo”? Ulitin natin: Grabeng kahibangan ito.

Ayaw naming isiping bobo si Heneral. Mataas ang pinag-aralan niya, sa mga eskuwelang militar at sa Philippine Science High School. Pero sa desperasyon niyang iabante ang giyera kontra insurhensiya, sa kasigasigan niyang matupad ang mga ipinangakong paglusaw sa CPP-NPA-NDF bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte (ilang araw na lang, Heneral!), umabot na siya sa ganito kababang antas ng pangangatwiran. 

Maaaring ‘di na natin maisasalba si Heneral sa kahibangan niya. Matanda na siya. Pero nananawagan kami sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno, sa mga kapwa Pilipino sa National Telecommunications Commission, sa Department of Justice, sa mga ahensiyang sangkot sa giyera kontra insurhensiya: Maawa naman kayo sa bayan. Itigil n’yo na itong kahibangan.

Avatar

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.