Husgahan Natin

Kamatayan, aksidente o pagkakasakit kaugnay ng trabaho

Iniiwasan natin ang pinsala o kamatayan ng manggagawa dulot ng trabaho. Upang tulungan ang mga manggagawa, nariyan ang Employees Compensation at State Insurance Fund na binuo ng Presidential Decree No. 626 (PD 626). Pinalakas ito sa pamamagitan ng Republic Act No. 11058 o Occupational Safety and Health Standards Law na inaprubahan noong Agosto 17, 2018. […]

Husgahan natin

Iniiwasan natin ang pinsala o kamatayan ng manggagawa dulot ng trabaho. Upang tulungan ang mga manggagawa, nariyan ang Employees Compensation at State Insurance Fund na binuo ng Presidential Decree No. 626 (PD 626).

Pinalakas ito sa pamamagitan ng Republic Act No. 11058 o Occupational Safety and Health Standards Law na inaprubahan noong Agosto 17, 2018.

Saklaw nito ang lahat ng opisina o establisimyento, pati mga nasa Philippine Export Processing Zone (PEZA). Hindi kasama dito ang pampublikong sektor na may ibang mga patakaran sa ilalim ng Civil Service Commission.

Tungkulin ng mga employer ang pagbibigay ng isang pagawaang ligtas sa panganib na maaaring magsanhi ng kamatayan, sakit o pisikal na karamdaman.

Obligasyon din nila ang pagbigay ng oryentasyon sa lahat ng manggagawa para maging pamilyar ang mga ito sa trabaho at upang maiwasan ang anumang aksidente o sakuna.

Kailangan nilang padaluhin ang lahat ng manggagawa sa walong oras na safety and health seminar ng Department of Labor and Employment (DOLE) at ipaalam ang mga posibleng panganib sa kalusugan bunga ng kanilang gawain at ang mga dapat gawin sakaling magkaroon ng kagipitan o sakuna.

Tungkulin nila ang paggamit ng mga aprubadong kagamitan sa lugar ng trabaho at ang pagsunod sa mga alituntunin sa occupational safety and health (OSH) standards, gaya ng paggamit ng personal protective equipment (PPE) na libreng ipapamahagi.

Kailangan ding maglagay ng mga safety signage at iba pang warning devices sa mga pook na madaling makita ng publiko.

Obligasyon din nilang payagan ang mga empleyado at safety and health representatives na sumali sa pag-oorganisa, pagpaplano at pagpatupad ng safety and health program sa opisina o pagawaan.

Kailangan ang pagtatayo ng OSH Committee upang matiyak na masusunod ang programa sa kaligtasan at kalusugan at ang pagkuha ng kuwalipikado at lisensiyadong occupational health personnel tulad ng mga doktor, nars, dentista at mga certified first-aider sa pagawaan o opisina. Obligado rin silang magbigay ng safety and health reports sa DOLE.

Panghuli, kailangang magtayo ng welfare facility upang matiyak ang makataong kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga manggagawa.

Ang mga manggagawa naman, kasama rin sa pagtitiyak na ligtas at sumusunod sa OSH standards ang kanilang kompanya.

Kailangan nilang sumunod sa mga regulasyon ng kompanya at gumamit ng safety devices upang maiwasan ang aksidente at maging handang sumunod sa mga hakbangin sakaling magkaroon ng kagipitan o emergency.

Karapatan nilang malaman ang mga work hazard na mayroon sa pagawaan at magkaroon ng pagsasanay sa chemical, electrical o mechanical safety. Dapat nilang i-report sa kanilang hepe ang anumang work hazard na kanilang matatagpuan sa pagawaan.

Binibigyan din sila ng karapatan na tanggihan ang anumang hindi ligtas na trabaho at i-report sa DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga aksidente at iba pang mga delikadong pangyayari.

Para naman mabigyan ng karampatang danyos sakaling magkasakit, mamatay o magkaroon ng kapansanan dahil sa trabaho, nariyan ang Employees’ Compensation Commission (ECC).

Ang kapansanan, sakit o kamatayan ng isang manggagawa sa pribadong sektor ay maaari lamang pabayaran sa ECC kung siya ay kasapi ng Social Security System (SSS).

Obligasyon ng kanyang pinagtatrabahuan na iparehistro siya sa SSS. Ang hindi pagpaparehistro sa kanya sa rito ay maaaring panagutan ng kanyang employer.

Kailangang maipaabot sa pinagtatrabahuan ang nangyaring pinsala, sakit o kamatayan ng manggagawa sa loob ng limang araw, bagaman hindi na ito kailangan kapag nangyari ito sa pook ng trabaho at sa kaalaman ng kanyang hepe o amo.

Mula dito, obligado ang employer na itala sa logbook ang pangyayari sa loob ng limang araw. Dapat itong mag-report sa SSS Regional Branch Office tungkol sa pangyayari.

Kung nangyari sa ibang lugar at hindi sa pook ng trabaho, kailangang siya ay naroon sa utos ng kanyang amo. Kailangan ding ang kapansanan o pagkamatay ay hindi dahil sa kalasingan, kapabayaan o intensyong patayin o saktan ang sarili o ang iba.

Ang SSS Regional Branch ang magsusuri kung totoo o hindi ang claim ng manggagawa. Kapag nagpasya itong tanggihan ang hinahabol ng manggagawa, maaaring iapela ng manggagawa ang desisyon sa SSS Main Office.

Kung tatanggihan pa rin ng SSS Main Office, maaaring mag-apela sa ECC.

Ang desisyon ng ECC ay maaaring iapela sa Court of Appeals at kung sakali, maaari pang humantong sa Supreme Court.

Ginawa ang mga batas para makatulong sa manggagawa at dapat lamang na lahat ng pagdududa sa pag-unawa sa mga batas na nito ay laging pabor sa manggagawa.