Labanan ang Disimpormasyon


Hindi bago ang disimpormasyon. Ngunit mas mabilis na itong kumakalat dahil sa social media, na ginagamit nang pangunahing pinagkukuhanan ng balita at impormasyon. Kaya kailangang maging handa upang matugunan ang mga atake at mga epekto ng disimpormasyon.

Fight disinformation

Patuloy ang atake ng disimpormasyon sa mga indibiduwal, organisasyon, maging sa civil society. Nakadisenyo ang mga mensahe nito upang maghatid ng pagkakawatak-watak at kalituhan, paninira sa mga organisasyon at mga lider nito, at magbigay ng di-tiyak na pananaw sa mga komunidad na sinusuportahan nila.

Hindi bago ang disimpormasyon. Ngunit mas mabilis na itong kumakalat dahil sa social media, na ginagamit nang pangunahing pinagkukuhanan ng balita at impormasyon. Kaya kailangang maging handa upang matugunan ang mga atake at mga epekto ng disimpormasyon. Narito ang ilang hakbang na ibinigay ng interaction.org, isang koalisyon ng mga non-governmental organization sa Estados Unidos upang malabanan ang disimpormasyon.

Tasahin at abangan ang mga panganib – kailangan malaman ang mga maaaring paghuhugutan ng disimpormasyon. Madalas, nanggagaling ito sa aktibong tunggalian, awtoritaryan na gobyerno, at iba pang pinagtutuunan ng atensyon ng grupo. Mainam na tasahin ang mga panggagalingan ng mga kahinaan upang malaman ang maaaring mga gawin upang malaman ang mga panganib at mapaghandaan ang mga ito.

Alamin at pag-ibahin ang mga gumagawa ng disimpormasyon – Maraming porma ang disimpormasyon. Maaaring galing sa estado, naka-hanay sa estado, maging mga di-nakahanay sa estadong mga indibiduwal ang disimpormasyon. Kailangang mapagbukod ang mga grupong politically-motivated sa mayroong pang-ekonomikong motivations – gustong maghasik ng disimpormasyon ang huli upang kumita upang masuportahan ang state at non-state actors na abutin ang kanilang pulitikal na mga layunin.

Tukuyin ang pinagmumulan at nilalaman ng disimpormasyon – websites, social media platforms, at messaging apps ang madalas na daluyan ng disimpormasyon. Kailangang magkaroon ng sistema ng pangongolekta ng mga problematikong nilalaman oras na makita ang mga ito. Makatutulong ito upang matukoy ang mga pinagmumulan at network ng disimpormasyon.

Palahukin ang mga kawani – Kailangang himukin ang mga kawani ng organisasyon na tumugon sa mga hamon na dala ng pagkalat ng disimpormasyon. Dagdag pa, magdudulot ng aktibong pag-uulat ng disimpormasyon ang isang malayang kultura sa loob ng opisina.

Makipag-ugnayan sa mga mapagkakatiwalaang pinag-kukuhanan ng impormasyon – Makatutulong ang mga ito sa pagkalat ng disimpormasyon. Magpapalakas rin sa mga ugnayang panlabas ng organisasyon ang pag-iimbita sa mga journalist sa mga aktbidad ng organisasyon.

Sanggunian:

7 Steps to Combat Disinformation