Espesyal na Ulat

Mas maraming taktikal na opensiba, atas ng CPP sa ika-55 anibersaryo ng NPA


Para higit pang makapagpalakas at mapangibabawan ang mga kahinaan, kailangang maglunsad ang NPA ng mas marami pang mga taktikal na opensiba, ayon sa CPP.

Inatasan ng Communist Party of the Philippines (CPP) ang New People’s Army (NPA) na maglunsad ng mas maraming taktikal na opensiba para labanan ang kampanyang pagkubkob at paglipol ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at mapangibabawan ang mga naging kahinaan sa nakalipas na mga taon.

Sa mensahe ng Komite Sentral ng CPP sa ika-55 anibersaryo ng NPA, sinabi nitong dapat kunin ng rebolusyonaryong hukbo ang inisyatiba sa paglulunsad ng lahat ng posibleng porma ng opensibang tiyak na maipapanalo. Kabilang dito ang mga ambush, pagsalakay sa mga detachment ng militar at pulisya, pagputol sa mga linya ng suplay at komunikasyon, at pag-aresto at pagparusa sa mga may krimen sa mamamayan.

Maaari ding gumamit ang NPA ng lahat ng puwedeng gamiting sandata, baril man, bomba, bato, itak, patibong, o iba pang sandatang kayang likhain.

Ayon pa sa partido, dapat tiyakin na sa bawat opensiba at aksiyong gerilya ay makasamsam ng armas para mapahina ang AFP, maarmasan ang mas maraming rekrut ng NPA at makapaglunsad ng mas malalaki pang taktikal na opensiba.

“Dapat nating palakasin ang NPA para epektibong labanan ang kaaway; dapat nating labanan ang kaaway para epektibong mapalakas ang NPA. Itinataas natin ang kakayahan ng NPA sa pakikidigma sa pamamagitan ng pakikidigma,” sabi ng CPP.

Pinaalalahanan naman nito ang mga yunit ng NPA na umiwas sa mga hindi planadong labanan. Ayon sa atas ng CPP, dapat maghanap ang mga ito ng paraan para “pasuntukin ang kaaway sa hangin at pagurin ang sarili.”

Hindi naman daw ikinakabahala ng Philippine Army (PA) ang atas ng CPP sa NPA, pero handa ang militar na rumesponde sa mga pag-atake.

“Alam nating lahat na malapit nang bumagsak ang CPP-NPA at wala na silang aktibong larangang gerilya ngayon,” sabi ng tagapagsalita ng PA na si Col. Louie Dema-ala.

Pero buong-buo pa ang 14 panrehiyong command ng NPA sa buong bansa na may tig-iilandaan hanggang isang libong mandirigma bawat isa, ayon sa CPP.

Nagbigay ng mensahe para sa ika-55 anibersaryo ng New People’s Army si Ka Katryn sa mga kapwa pulang mandirigma sa Timog Katagalugan. Philippine Revolution Web Central

Nauna nang idineklara ng AFP na mabubuwag nito ang lahat ng larangang gerilya ng NPA ngayong katapusan ng Marso pero iniurong din ang sariling dedlayn sa Hunyo 2024.

Noong Mar. 25, araw na inanunsiyo naman ni National Security Adviser Eduardo Año ang “estratehikong pagkatalo” na daw ng NPA, tatlong sundalo ang sugatan sa pananambang ng NPA sa tropa ng 85th Infantry Battalion PA sa Calauag, Quezon, probinsiyang nauna nang idineklara ng gobyerno bilang “insurgency-free” noong 2023.

Sa Agusan del Sur, dalawang tropa ng 3rd Special Forces Batallion (3rd SFB) ang napatay sa pagsalakay ng NPA sa bayan ng Prosperidad noong Ene. 19. Dalawang sundalo rin ang napatay sa sunod-sunod na engkuwentro ng NPA at AFP sa Abra noong huling linggo ng Pebrero.

“Ang maiksing nalalabing panahong itinakda ni Marcos ay nagtutulak sa mga yunit nito sa larangan na ituon ang walang-kapantay na bangis sa sambayanan sa anyo ng teroristang mga kampanya ng armadong panunupil laban sa mga komunidad ng magsasaka, paghuhulog ng bomba, panganganyon at malakihang operasyong pangkombat,” sabi ng CPP.

Dahil dito, inatasan ng partido ang NPA na palakasin at pasaklawin ang pakikipag-ugnayan sa masa at ipagtanggol ang mga magsasaka at mamamayan mula sa mga pasistang atake.

“Dapat nating konsolidahin at palakasin ang baseng masa at magbuo ng mga plano para itaas ang kanilang militansya na igiit ang kanilang mga karapatang sibil, pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiya, at para kolektibo at mapagpasyang ilantad at labanan ang maruruming taktika ng kaaway,” atas ng CPP.

Dagdag pa ng partido, maaari ring hikayatin ng NPA ang mga tauhan ng militar at pulisya na iwan ang kanilang trabaho at sumapi o sumuporta sa rebolusyon.

Bagaman hindi nadurog ng AFP, inamin naman ng CPP na nakapagpahina sa NPA ang mga pagkakamali nito sa nakalipas na mga taon.

“Ang ilang taon ng konserbatismo sa lahat ng aspeto ng rebolusyonaryong gawain, at pagpapakasapat ay humantong sa pagpapakitid ng hukbong bayan at unti-unting paghina at pagliit ng baseng masa, dahilan na naging bulnerable sa pagkubkob at paglipol ng kaaway, na nagresulta sa mga pag-atras at pagkatalo,” sabi sa mensahe ng CPP.

Ayon sa partido, ang paglulunsad ng mas maraming taktikal na opensiba ay unang hakbang, kasama ng pag-aaral, paglalagom, at pagsisiyasat, sa ginagawa nito ngayong kilusang pagwawasto na nauna na ring inanunsiyo ng CPP noong Disyembre.

“Sa pamumuno ng Komite Sentral, ang buong Partido, ang Bagong Hukbong Bayan at ang lahat ng rebolusyonaryong mga puwersa ay naglulunsad ng kilusang pagwawasto para tukuyin at iwaksi ang burges at petiburges na mga ugat sa ideolohiya ng ating mga pagkakamali, kahinaan at pagkukulang sa nakaraan, muling pagtibayin ang ating proletaryadong paninindigan, pananaw at pamamaraan para higit na matatag na isulong ang rebolusyon,” ayon sa CPP.

Dalawang beses nang naglunsad ng kilusang pagwawasto ang CPP noong 1968 at 1992 para itama ang mga naging pagbali sa mga batayang prinsipyo nito. Nagbunga ng pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan ang mga inilunsad na pagwawasto.

Naglunsad ng raling iglap ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan at iba pang rebolusyonaryong organisasyon sa Kamaynilaan para sa anibersaryo ng New People’s Army. Sinag CSSP

Buong-puso namang tinanggap ng lahat ng panrehiyong komite ng CPP at mga command ng NPA sa lahat ng antas ang panawagan para sa pagwawasto ayon kay CPP chief information officer Marco Valbuena.

“Ang ating mga panloob na kahinaan, maluwag na pagtangan sa linyang masa at pagkalimot sa mga aral ng kasaysayan ang nagbubunga ng mga taktikal na kamalian at kabiguan sa pakikidigma. Ito ang dapat nating mapagpasyang lutasin upang humakbang pasulong at mag-ani ng higit pang mga tagumpay,” ani Armando Cienfuego, tagapagsalita ng NPA-Southern Tagalog Regional Operational Command.

“Panata ng rebolusyonaryong kilusan na iwasto lahat ng kahinaan upang muling makapagpalakas at pamunuan ang masang Masbatenyo sa armadong pakikibaka para sa lupa, karapatan, katarungan, at buhay,” pahayag ni Luz del Mar, tagapagsalita ng NPA-Masbate.

“Sa kabuuan, masaya at masigasig ang bawat kasama sa pagharap sa mga hamon at naabot ang layuning simulan ang kilusang pagwawasto, magkonsolida, tukuyin ang bawat partikularidad kung saan nagkulang at nagkamali at determinadong igpawan ang mga kahinaan upang mas higit pang sumulong sa susunod na mga panahon,” sabi naman ni Amihan Guerrero, tagapagsalita ng NPA-Agusan del Sur.

Itinatag ng CPP ang NPA noong Mar. 29, 1969 bilang pangunahing sandata nito sa pag-agaw ng kapangyarihang pampolitika. Bukod sa armadong pakikibaka sa pamamagitan ng pakikidigmang gerilya, nagtatayo rin ang NPA ng gobyerno ng mamamayan sa kanayunan at nagpapatupad ng reporma sa lupa.

“Lagi nating alalahanin at isapuso kung ano ang mahalagang papel ng NPA para sa paglaya ng ating bayan, kung ano ito para sa mamamayan, kung ano ang kasaysayan nito at patutunguhan. Alin pang kawal ang naarmasan, hindi lang ng mga baril at riple, kundi ng gabay ng proletaryong Partido upang ihatid ang lipunang Pilipino sa isang malaya at demokratiko tungo sa isang sosyalistang lipunan? Walang ibang sagot, kundi tanging ang NPA lamang!” ani Cienfuego.