Bidyo: Unang Mayo Uno

May 10, 2012

Naaalala mo pa ba ang una mong rali? Samahan si Jessico Tolosa, isang manggagawa ng Pentagon Workers’ Union, sa kanyang unang Mayo Uno sa kalsada. Panoorin ang pagkilos ng libu-libong manggagawa sa dakilang Araw ng Paggawa, sa mata ng isang baguhan sa pakikibaka ngunit beterano sa hirap at pagsasamantala.