Modyul sa pagsulat ng skit

April 26, 2009

ILANG araw na lamang at Mayo Uno na. Ang mga grupong kultural ay nagkakandakumahog gumawa ng skit at iba pang presentasyon para sa okasyon. Narito ang ilang punto tungo sa pagwo-worskhop ng mga idea at skip para sa Mayo Uno.

Una, tandaan ang ilang bagaysa skit. Ito ay itatanghal sa rali. Mataas na ang panawagan ng pagsintesis ng karanasan ng pagpapataas ng kamulatan, paglahok, at pag-oorganisa. Maari nang manawagan ng P125 karagdagang sahod para sa manggagawa sa pribadong sektor, at P3,000 across-the-board increase para sa publikong sektor. Maari ring manawagan ng Oust Gloria!

Bakit ka nyo? Maramihan ng dumadalo sa rali, lalo na sa kainitan ng tag-init ay mga taong nagkaroon na ng kamulatan sa kolektibong pagkilos at masang kilusan. Ang rali ay okasyon naman ng mahabang proseso ng pagtataas ng kamulatan at pagpapakilos. Kaya maari ang matataas na panawagan.

Ikalawa, mainam ding magtalakayan muna hinggil sa pekuliaridad ng darating na okasyon. Pinagdiriwang ang araw ng paggawa at manggagawa sa matinding pagdanas na ng global na ekonomiyang krisis. Marami na ang nawalan ng trabaho, marami pa ang madaragdag sa pagtatapos ng taon. Humahantong ito sa mas matinding pagdanas ng kagutuman, paghihikahos, kawalan ng pag-asa, kawalan ng moral para kumilos.

Kung may akses sa internet, heto ang ilang panayam na makakatulong para sa taong ito–http://maydayprod.multiply.com/. Nilalaman nito ang dalawang panayam: una, kay Sonny Africa, Research Head ng Ibon Foundation, hinggil sa krisis sa trabaho; at ikalawa, kay Anna Leah Colina, Deputy Executive Director ng Eiler, hinggil sa epekto ng pandaigdigang krisis sa manggagawang Filipino.

Ikatlo, gumawa ng balangkas na may dalawang hanay. Ang una ay ang argumento na kinabibilangan ng problema, paglalahad ng mga ebidensya, at ang resolusyon. Ang ikalawang hanay ay maglalaman ng mga paraan para matalakay ang tatlong bahagi ng naunang hanay. Punan ang mga hanay. Indibidwal muna itong gawin.

Matapos, sa manila paper o pisara, isa-isang isulat ang kani-kaniyang balangkas. Magpunahan, tignan kung ano ang kalakasan at kahinaan ng mga balangkas, at mga detalyeng inilahok rito. Matalas ba ang argumento? Malikhain at angkop ba ang mga kapamaraanan?

Kailangang may kumbinasyon ng seryoso at patawa, satirika, kulturang popular (mula sa mga telenobelang tinatangkilik ngayon o ang iba pang textong pangmedia, tulad ng mga umaaribang ads ng mga politiko), datos at ebidensya, at iba pang matatalas at malilikhaing laman.

Ikaapat, matapos naman ang isa-isang paglalahad ng balangkas, ang kultural na grupo ay bubuo ng konsolidadong balangkas. Batay sa kalakasan at kahinaan ng mga individual na balangkas, paano maaring gamitin ang pinakamatatalas na punto at detalye para sa grupong presentasyon. Muli, i-workshop ang balangkas. Pagyamanin pa ang mga puntong naisulat sa manila paper.

Ikalima, kung sang-ayon na ang grupo na ito ang balangkas na magiging batayan ng skrip ng skit, himayin naman muli ang balangkas. Ito rin ang magiging balangkas ng inyong skrip. Kung sa rali ito, tatlo hanggang limang minuto lamang ang oras ng presentasyon. Paano isasakatuparan ng skrip ang argumento? At batay sa mga porma at paraan ng presentasyon, paano ito gagawin sa skrip?

Gagamit ba ng tula o awit? Saan bahagi ito ilalagay? Sino ang gagawa? Isaalang-alang ang kakayahan ng mga kasapi, at ang karanasan ng grupong kultural. Maaring baha-bahaging itoka ang pagsusulat ng skrip. Matapos ay kolektibong tahiin ng grupo. I-workshop, at rebisahin hanggang sa maging pino.

Tandaan, nakasalalay ang pagpapalaman ng anumang skrip sa naunang pagpapalaman ng talakayan sa isyu. Sa partikular na okasyon, ang estado ng manggagawa at kilusang paggawa. Mahina ang pagtagos, mahina rin ang kalalabasang skrip. Mainam pa nga rin, bukod sa talakayan, ay may integrasyon sa piketlayn at union. Makipagtalakayan sa organisadong manggagawa para higit na magagap ang pulso ng isyu.

At mula sa skrip, na may dialogo at dramatisasyon ng mga isyu, handa na para sa ensayo at workshop naman sa pagdudula nito. Mahaba ang pagdadaanang kasaysayan at pagpupursigi ng maikling skit. Sa hanay ng manonood at organisadong mamamayan, ikinatataba ng puso ang mga skit na nakakapukaw ng damdamin tungo sa militanteng panawagan at pagkilos.

Tara na sa Liwasang Bonifacio at sa iba pang mga lugar ng pagtitipon sa Mayo Uno!