Kontribusyon

Ang kaibigan kong si Frenchie

Hindi ko lubos na maipaliwanag kung ano ang maging kaibigan ng mga bilanggong politikal. Buhay na bangungot—marahil sa ganyang paraan ko siya mailalarawan.

On STAND-UP: An open letter

The revelations of sexual harassment in STAND-UP over the past week exposed grave offenses, as well our alliance’s failure to promptly and adequately respond to the problem. I have since drafted this open letter to offer unsolicited advice, and, I hope, a measure of comfort and encouragement.

Mangoes and Escape Plans

In their internment, though, at least Joma and Julie have managed to craft a niche for themselves. Because things are the way they are, the capacity to participate in the revolutionary struggle is their cornerstone, the engine which keeps them going. 

Apat na Dekada ng Tunay, Palaban, at Makabayang Unyonismo

Sa loob ng 40 na taon, naitayo, nadapa, at muling bumabangon ang aming unyon. Sa karanasan namin, ang pagkakaroon ng unyon ay pagharap sa maraming pagsubok at mas marami pang tagumpay. Hiling namin na marami pang manggagawa sa iba't ibang parte ng bansa ang makapag-organisa ng kanilang kolektibong lakas. 

Unang 100 araw ni Marcos Jr: Lumabas na ang katotohanan

Nabigo ang administrasyong Marcos Jr. na gumawa ng anumang mahalagang hakbang sa panahong ito. Kinumpirma lang nito na hindi nito kayang tanawin ang anumang tunay at malalimang pagbabago. Malabo nang makapagtakda ito ng bagong direksiyon sa natitirang panahon ng anim-na-taong termino nito. Para mangyari ito, kailangang magmula ang pagbabago sa mga mamamayang may pinakamalaking interes na mapabagsak ang mapanupil na kalagayan ngayon.