Pluma at Papel

Nailibing Na Si Tita Cory

nailibing na si tita cory / sa sementeryo ng mga pinagpala. / dating presidente ng republika / dating asendera ng hacienda luisita / asawa ni ninoy na may monumento sa ayala / dahil lumaban sa diktadura / hanggang patayin ng mga pasista.

Tula | Di Tayo Mandarambong Ng Pondo Ng Bayan

di tayo mandarambong ng pondo ng bayan / di tayo namili o nagpalimos ng kapangyarihan / sikmura ma'y malimit na kumakalam / di natin nilulunok ang dignidad / o nginangasab ang kahihiyan / mga anino tayong naglalamay sa karimlan

Ayoko Na!

ayoko nang marinig ritmo ng melodiya ng mga salita sa parirala't mahabang talata ayoko nang marinig kalantog ng yero pinukpok hinubog ng mga latero inihulmang bubong sa lumang sasakyang pupugak-pugak na sa mabatong daan.

Di Na Kita Dadalawing Muli

Hindi namin naging ugali, at sinisikap naming iwasan, noon at hanggang ngayon, na dalawin ang sinumang may sakit na malapit na kasama’t kaibigan lalo na’t nakaratay sa ospital. Ayaw naming makita silang labis na pinahihirapan ng karamdaman. Nais naming manatili sa aming alaala ang dati nilang malusog na kabuuan, masiglang nakikipag-usap, bigay-todong humahalakhak, at walang […]

Madaling-Araw Sa Puso ng La Tierra Pobreza

sa loob ng ilang dantaon parang hayop kang nagdusa ikaw, indio, ng aking la tierra pobreza dinurog, giniling ang iyong mga buto hanggang maging abong ipinatangay sa hangin isinabog sa kagubatan at kabukiran ng puting mga panginoon ng dusa’t inhustisya. nagniningning na mga templo ang itinayo ng iyong mang-aalipin para pangalagaan ang iyong kaluluwa para […]

A Poem There Is

yes, poets of an enslaved race a poem there is in crawling ants on scattered sugar granules in wriggling worms on flesh decomposing or in flies flirting on hands with sores oozing. also a poem there is in the bleeding heart of one derangely forsaken by love’s unfathomable angst with besetting shadows of loneliness cold […]

Magwawakas Din Ang Naghaharing Uri

demonyo! impakto! sa tierra pobreza, madudurog din magwawakas din ang imperyo at pagiging diyos ng naghaharing-uri… sa sementeryong kabukiran at asyenda sa kabaong na pabrika at empresa sa morgeng simbahan at kapilya. demonyo! impakto! santa maria, madre de dios… sa bawat pihit ng granahe sa bawat baon ng turnilyo sa bawat pakong minartilyo sa bawat […]

Not The Month Of Flowers Is May

(For Labor Day and the continuing struggle of the working class) NOT THE MONTH OF FLOWERS IS MAY not the month of flowers is may or the procession of flirting queens it’s not also the month of lavish fiestas in honor of numerous venerated saints instead it’s the blood shedding of the likes of crisanto […]