Pambansang Isyu

Hindi lunas ang Cha-cha

Laging bukambibig ng mga nagdaang rehimen ang pag-amyenda sa Konstitusyon. Ngunit sa likod ng pagnanais na alisin ang mga probisyong pumuprotekta sa pambansang ekonomiya at patrimonya, nariyan ang mga puwersang nagnanais gamitin ang Cha-cha para matagal na makapaghari sa bayan.

Ekonomiya umunlad?

Umunlad daw ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2021, pero dumagdag ang Pilipinong nawalan ng trabaho noong Disyembre 2021 at ang 50 pinakamayaman sa bansa, lalo pang yumaman.

Nagkaisa sa SONA

Hindi napigilan ng pandemya o ng panggigigipit ng mga kapulisan ang mga nais nakiisa sa protesta sa araw ng ikalimang SONA ni Pangulong Duterte.